Cecilie Brunes (2018)

30.12.2021

I 2018 var jeg biveileder for Cecilie Brunes sin masteroppgave. Hovedveileder var Arne Isaksen. I sin oppgave skrev Cecilie om kunnskapskoblinger i klynger, og tittelen på oppgaven var: "Kunnskapskoblinger i klynger: Hvordan kobles kunnskap i virksomheter som er med i Oslo Edtech Cluster?". 

Sammendrag
Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan medlemsbedriftene i Oslo Edtech Cluster, som er en klynge for virksomheter innenfor educational technology i Norge, kobler kunnskap. Basert på resultater fra denne undersøkelsen i tillegg til teorier skal det også besvares hvordan andre klynger kan forbedre kunnskapsdelingen mellom sine medlemsbedrifter. Edtech næringen består av teknologiske læringsplattformer som hjelper til bedre læring for alt fra barn til studenter og kompetansehevning på arbeidsplasser. 

For å studere deling av kunnskap i Oslo Edtech Cluster blir teorier om kunnskapsdeling gjennomgått. Under dette blir nettverk, innovasjonsmåter og sosialkapital gjennom bonding og bridging gjennomgått for å se hvordan kunnskap kan deles på ulike måter og i ulike sammenhenger. Deretter blir kunnskapsbaser gjennomgått fordi dette er den kunnskapen en virksomhet trenger for å innovere, og innovasjon er et resultat som kan oppstå når ny kunnskap kobles, eller eksisterende kunnskap kobles på nye måter. Næringsklyngeteori blir gjennomgått for å lære mer om klynger, deres oppbygning og hvorfor de oppstår. Til slutt blir innovasjonssystem og regionalt innovasjonssystem studert for å se hvordan regionen og nærmiljøet påvirker en virksomhet og dens innovasjonsevne. 

Det er utviklet to forskerspørsmål, et som skal svares ved hjelp av empirien: «Hvordan kobles ulike typer kunnskap i virksomheter som er med i Oslo Edtech Cluster?», og et teoretisk som besvares ved hjelp av teori og det som kommer frem i analysen av empirien: «Hvordan kan klyngeorganisasjoner bidra til kobling av kunnskap hos sine medlemsbedrifter?». For å svare på disse forskerspørsmålene blir det brukt en metode som består av å analysere et tidligere utført, og foreløpig upublisert, surveybasert studie av Oslo Edtech Cluster og deres virksomheter. Dette blir brukt som empiri i tillegg til fem kvalitative intervjuer utført av masterstudenten i klyngen. 

Empirien bidrar med gode svar og analysen viser at virksomhetene i Oslo Edtech Cluster benytter en syntetisk kunnskapsbase, særlig når de samarbeider innad i klyngen og benytter bonding sosial kapital for deling av kunnskap og informasjon. Det er tendenser til tette bånd internt i klyngen, noe som gjør at virksomhetene har tillitt til hverandre og kan starte både formelle og uformelle samarbeid der kunnskap kobles. Internt i virksomhetene, og eksternt utenfor klyngen, benytter noen av virksomhetene fra surveydata også analytisk kunnskap, som hentes inn i samarbeid med universiteter/høyskoler og FoU-institusjoner. Disse virksomhetene viser derfor en absorptive capasity til å hente inn og utnytte analytisk kunnskap, uten at de nødvendigvis utfører sin egen forskning. Det kan også antas (selv om det ikke kommer frem i undersøkelsene) at symbolsk kunnskapsbase finnes i virksomhetene, særlig de som utvikler produkter og tjenester for barn. Undersøkelsen viser også ut at ekstern kunnskapsdeling i hovedsak skjer gjennom bridging sosial kapital i eksterne samarbeid med andre i næringen, også av klyngeadministrasjonen som hjelper sine medlemmer til å utvide sine nettverk nasjonalt og internasjonalt, i og utenfor næringen. 

For andre klyngeadministrasjoner er det viktig å oppfordre til deling av kunnskap internt i klyngen som skaper bånd mellom medlemmene og deretter tillitt som kan føre til samarbeid og kunnskapskobling. En klyngeadministrasjon bør også fungere som bridge mellom sine medlemmer og andre i og utenfor næringen for å øke nettverket og hente inn kunnskap eksternt, og den bør fungere som bridges til alle ledd i økosystemet i tillegg til andre næringer.


Du kan lese hele Cecilies oppgave finner du her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2564065/Brunes,%20Cecilie.pdf?sequence=1