Forskningspublikasjoner

Skriv inn tekst her

Forskjellen mellom peer-reviewed artikler (og bokkapitler) og forskningsartikler,  er i korte trekk at sistnevnte ikke har gjennomgått en kvalitetskontroll på samme måte som førstnevnte gruppe. Mens et viktig kriterie for vitenskapelige artikler (peer-reviewed) er at de skal inneholde et betydelig nyhetselement, har forskningspublikasjoner ikke et slikt krav. Ofte er forskningspublikasjoner i stedet et svar på et bestemt forskerspørsmål som ofte gis (eller påvirkes av) ekstern oppdragsgiver. Videre må ofte artikler som skrives for vitenskapelig publisering ofte følge en standard med tanke på språk, struktur, form og omfang. Dette kravet gjelder ikke for forskningspublikasjoner. 

På denne siden lister jeg opp de ulike forskningsartiklene jeg har levert i mine år som forsker. Artiklene som er listet opp er i hovedsak skrevet på norsk, og det leverte arbeidet er i de aller fleste tilfeller fremkommet gjennom relativt omfattende empiriske studier. I snitt har artiklene et empirisk grunnlag som er hentet fra 40 - 50 dybdeintervjuer eller eventuelt surveydata fra flere hundre entreprenører eller bedrifter. Hver rapport har et stipulert arbeidsomfang på omkring 200 timer. 

Som du vil se så er de fleste forskningsartiklene et resultat av samarbeid mellom flere forskere. Et slikt samarbeid er viktig for å sikre at analysene har flere inngangsvinkler og at konklusjoner og anbefalinger ikke er et resultat av en persons arbeid men i stedet et resultat av omfattende faglige diskusjoner. 

Til slutt vil du også se at flesteparten av de listede artiklene er analyser til Norges Bank. Disse er untatt offentlighet fordi de inneholder analyser som kan påvirke bevegelser i aksjemarkedet. Som du vil kunne lese andre steder på dette nettstedet, så er jeg leder av regionalt nettverk som leverer disse rapportene. Som leder er jeg ansvarlig for rapporten, og jeg utfører selv en stor del av intervjuene og fasilterer prosjketet. I tillegg skriver jeg aktivitetsdelen av rapporten og forestår harmonisering og kvalitetskontroll. De leverte regionale rapportene inngår i en nasjonal aggregert rapport fra Norges banks regionale nettverk. Denne nasjonale rapporten legges frem for hovedstyret i Norges bank og den utgjør et viktig beslutningsgrunnlag for pengepolitiske beslutninger som f.eks. rentefastsettelsen. Den viktige betydningen den nasjonale rapporten har kommer også tydelig til uttrykk den dagen rapporten offentliggjøres. Ofte medfører resultatene i rapporten  bevegelser i valutakurser og børsbevegelser.  Dersom du er interessert i å lese mer om dette bestemte prosjektet kan du lese (litt) mer om Norges Bank prosjektet ved å gå inn på "mine forskningsprosjekter". 

Under finner du en samlet oversikt over mine forskningspublikasjoner. 


 

Mine forskningspublikasjoner (til 1. januar 2022)
Publiseringer merket (*) er untatt offentlighet. 

 • Rypestøl, J.O., Vangstad, A., & Angell, E. (NB 4:2021). Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2021 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2021), NORCE

 • Rypestøl, J.O., Vangstad, A., & Angell, E. (NB 3:2021). Regional rapport Norges Bank (*), Runde 3/2021 (Macroeconomic analysis for southern Norway 3:2021), NORCE

 • Rypestøl, J.O., Vangstad, A., & Angell, E. (NB 2:2021). Regional rapport Norges Bank (*), Runde 2/2021 (Macroeconomic analysis for southern Norway 2:2021), NORCE

 • Rypestøl, J.O., Vangstad, A., & Angell, E. (NB 1:2021). Regional rapport Norges Bank (*), Runde 1/2021 (Macroeconomic analysis for southern Norway 1:2021), NORCE

 • Rypestøl, J.O., Vangstad, A., & Angell, E. (NB 4:2020). Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2020 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2020), NORCE

 • Rypestøl, J.O., Vangstad, A., & Angell, E. (NB 3:2020). Regional rapport Norges Bank (*), Runde 3/2020 (Macroeconomic analysis for southern Norway 3:2020), NORCE

 • Rypestøl, J.O., Vangstad, A., & Angell, E. (NB 2:2020). Regional rapport Norges Bank (*), Runde 2/2020 (Macroeconomic analysis for southern Norway 2:2020), NORCE

 • Rypestøl, JO., Vangstad, A & Angell, E (NB 1:2020). Regional rapport Norges Bank (*), Runde 1/2020 (Macroeconomic analysis for southern Norway 1:2020), NORCE

 • Rypestøl, JO., Fjelldal, Ø. & Blomgren, A. (2019). Næringsattraktivtet i Arendal kommune. Utvikling fra 2018 til 2019. NORCE Norwegian Research Centre, Report nr. 27, December 2019.

 • Rypestøl, JO., Vangstad, A & Angell, E (NB 4:2019): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2019 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4: 2019), NORCE

 • Rypestøl, JO., Fjelldal, Ø. & Blomgren, A. (2019). Næringsattraktivtet i Østre Agder. NORCE, Norwegian Research Centre, Report nr. 28-2019.

 • Rypestøl, JO., Vangstad, A & Angell, E (NB 3:2019): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 3/2019 (Macroeconomic analysis for southern Norway 3: 2019), NORCE

 • Ellingsen, MB, Sollund, MK, Rypestøl, JO (2019): Forventningsbarometer for Nord Norge, Rapport nr. 11-2019, NORCE Norwegian Research Centre , ISBN-nr: 978-82-8408-023-9

 • Rypestøl, JO., Vangstad, A. & Angell, E. (NB 2:2019): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 2/2019 (Macroeconomic analysis for southern Norway 2:2019), NORCE

 • Rypestøl, JO., Vangstad, A. & Angell, E. (NB 1:2019): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 1/2019 (Macroeconomic analysis for southern Norway 1:2019), NORCE

 • Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 4:2018): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2018 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2018), NORCE

 • Rypestøl, JO., Mølland, E., Vangstad, A. & Bjorvatn, T. (NB 3:2018): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 3/2018 (Macroeconomic analysis for southern Norway 3:2018), Agderforskning

 • Rypestøl, JO., Fjelldal, Ø. & Blomgren, A. (2018): Næringsattraktivitet I Arendal Kommune, Prosjektrapport nr. 5/2018, Agderforskning

 • Mølland, E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 2/2018): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 2/2018 (Macroeconomic analysis for southern Norway 2:2018), Agderforskning

 • Rypestøl, JO (2018), Det regionale innovasjonssystemet I Agder, Prosjektrapport nr. 2/2018, Agderforskning

 • Mølland, E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 1/2018): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 1/2018 (Macroeconomic analysis for southern Norway 1:2018), Agderforskning

 • Mølland, E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 4/2017): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2017 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2017), Agderforskning

 • Mølland, E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 3/2017): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 3/2017( Macroeconomic analysis for southern Norway 3:2017), Agderforskning

 • Rypestøl, JO. (2017): Kunnskapsnettverk I Agderforskning (Collaboration and publication networks in Agderforskning). Project 2196 AF, Agderforskning

 • Mølland, E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 2/2017): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 2/2017 (Macroeconomic analysis for southern Norway 2:2017), Agderforskning

 • Mølland, E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB NASJONAL 2/2017): Nasjonal rapport Norges Bank (*), Runde 2/2017 (Macroeconomic analysis for Norway 2:2017), Agderforskning

 • Isaksen, A., Karlsen, J. & Rypestøl, JO. (2017): Gründerskap i klynger - Evaluering av et mulig nytt virkemiddel, Universitetet i Agder.

 • Mølland, E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 1/2017): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 1/2017 (Macroeconomic analysis for southern Norway 1:2017), Agderforskning

 • Strickert, S., Rypestøl, JO. & Kyllingstad, N. (2016): Omstilling Agder - En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid. Prosjektrapport 8/2016), Agderforskning

 • Jørgensen, G., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 4/2016): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2016 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2016), Agderforskning

 • Jørgensen, G., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 3/2016): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 3/2016 (Macroeconomic analysis for southern Norway 3:2016), Agderforskning

 • Aarstad, J., & Rypestøl, JO. (2016), En evaluering og analyse av NCE Media: Klyngenivå og bedriftsnivå. Arbeidsnotatserien Senter for Nyskaping 1-2016

 • Jørgensen, G., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 2/2016): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 2/2016 (Macroeconomic analysis for southern Norway 2:2016), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 1/2016): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 1/2016 (Macroeconomic analysis for southern Norway 1:2016), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 4/2015): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2015 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2015), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 3/2015): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 3/2015 (Macroeconomic analysis for southern Norway 3:2015), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 2/2015): Regional rapport Norges Bank, Runde 2/2015 (Macroeconomic analysis for southern Norway 2:2015), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 1/2015): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 1/2015 (Macroeconomic analysis for southern Norway 1:2015), Agderforskning

 • Rypestøl, JO (2014): Banebrytende Nyetableringer? En kartlegging av nyetablerte bedrifter med potensiale til å starte nye næringer på Agder. FOU Rapport Nr 8/2014, Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 4/2014): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2014 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2014), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 3/2014): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 3/2014 (Macroeconomic analysis for southern Norway 3:2014), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 2/2014): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 2/2014 (Macroeconomic analysis for southern Norway 2:2014), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 1/2014): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 1/2014 (Macroeconomic analysis for southern Norway 1:2014), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB NASJONAL 4/2013): Nasjonal rapport Norges Bank (*), Runde 4/2013 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2014), Agderforskning

 • Jørgensen, G., E., Hansen, K., Rypestøl, JO. & Vangstad, A. (NB 4/2013): Regional rapport Norges Bank (*), Runde 4/2013 (Macroeconomic analysis for southern Norway 4:2013), Agderforskning