Vilde Gladhus Eknes (2021)

30.12.2021

Jeg var veileder for Vilde som leverte sin masteroppgave våren 2021. I oppgaven undersøkte Vilde hvordan næringklynger kan bidra til det grønne skiftet. I sin empiriske undersøkelse analyserte Vilde hvordan Eyde-klyngen har bidratt til grønn omstilling av prosessindustrien på Agder. Under ser du et sammendrag av oppgaven. 


Sammendrag
Som et resultat av klimaendringene er vi som samfunn nødt til å endre måten vi produserer og forvalter varer og energi på for å bremse denne utviklingen. Norge har forpliktet seg til å bidra i dugnaden ved å kutte ned på klimautslippene, og har som mål om å bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må det skje et grønt skifte, hvor næringslivet må omstille seg for å kunne skape verdi og utvikling innenfor naturens tålegrenser. For å få til dette er blant annet samarbeid og innovasjon viktige faktorer, da det er av felles interesse å bremse klimaendringene som truer livet på jorden. Næringsklynger er en naturlig del av næringslivet hvor samhandling og innovasjon foregår gjennom ulike samarbeid. Vi vet derimot lite om hvordan klynger kan bidra til grønn omstilling i næringslivet. Denne masteroppgavens forskerspørsmål er derfor som følgende: På hvilken måte bidrar klynger til grønn omstilling? 

Vildes oppgave finner du på følgende link: 
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2799708