Kristoffer Brevig Henriksveen (2021)

30.12.2021

Jeg var veileder for Kristoffer som leverte sin masteroppgave våren 2021. Tittelen på oppgven var Klyngers bidrag til bærekraftig omstilling av en regional næring, og i oppgaven undersøkte Kristoffer hvordan Industrial Green Tech klyngen bidrar til grønn omstilling i Grenlandsregionen. 


Sammendrag
Norge står, sammen med resten av verden, overfor en stor utfordring knyttet til verdens økende klimagassutslipp. Som et resultat, er det blant annet behov for mer fokus på bærekraftig utvikling. Denne masteroppgaven har undersøkt hvordan klynger kan bidra til bærekraftig omstilling av en regional næring. Hensikten med oppgaven har vært å bidra til ny kunnskap til teorifeltet, og bringe inn ny empiri som kan bidra til å øke forståelsen for omstillingsprosesser og hvordan klynger kan påvirke hvordan slike prosesser foregår. 

Hele oppgaven til Kristoffer finner du her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2799819