Thomas Hansen (2021)

30.12.2021

Jeg var veileder for Thomas Hansen i hans arbeid med masteroppgaven i 2021. Oppgavens tittel var "Kartlegging og utforskning av et entreprenørielt økosystem", og i oppgaven analyserte Thomas økosystemet i Arendalsregionen. 

Sammendrag
Denne masteroppgaven ser på det entreprenørielle økosystemet i Arendalregionen. Først gjøres en gjennomgang av teorien om entreprenørielle økosystemer, aktører og handling (actors and agency), samt sosial kapital. Det forsøkes å kaste lys over hvordan de to sistnevnte teoriene kan bidra til å analysere og forstå entreprenørielle økosystem. Etter den første delen, gjennomføres en empirisk studie av det entreprenørielle økosystemet i Arendal. Denne oppgaven besvarer totalt fire forskerspørsmål, hvor de to første er teoretiske og besvares etter en gjennomgang av den relevante litteraturen. De resterende forskerspørsmålene skal jeg svare på ved å gjennomføre en empirisk undersøkelse, hvor informanter fra det entreprenørielle økosystemet i Arendal intervjues. Resultatene fra denne masteroppgaven oppsummeres som følgende:1. «Hvilke elementer inngår ifølge litteraturen i et Entreprenørielt økosystem?»2. «Hvordan kan aktører påvirke for å utvikle og endre et entreprenørielt økosystem?»3.«Hva kjennetegner det entreprenørielle økosystemet i Arendal?»4. «Hvordan kan det entreprenørielle økosystemet i Arendal styrkes og utvikles?» 


Oppgaven til Thoms finner du her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2827278