Norges Banks Regionale Nettverk

28.12.2021

NORCE har forskningsoppdraget for Norges Banks Regionale Nettverk i regionene Sør, Sør-Vest, og Nord-Vest. Som seniorforsker i NORCE har jeg deltatt som forsker i nettverket siden 2013, og hatt prosjektlederansvaret for region Sør siden 2018.

Norges Banks Regionale Nettverk er et nettverk av ca 1500 bedrifter som lar seg intervjue en gang pr. år. Jeg er regionleder for region Sør som inkluderer fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Vår del av nettverket inkluderer omkring 200 bedrifter. 

I region Sør intervjuer vi omkring 45-50 bedrifter hver runde, og hvert intervju tar omkring 45-60 minutter. Temaene i intervjuet inkluder blant annet selskapets aktivitetsnivå, investeringer, kapasitetsutnyttelse, sysselsetting, priser og lønnsomhet, samt også en kort markeds- og konkurrentanalyse. 

Med bakgrunn i det innsamlede datagrunnlaget samt taus kunnskap ervervet gjennom lang erfaring, utarbeider forskergruppen en rapport som beskriver "temperaturen" på regionalt næringsliv i den aktuelle perioden. 

Analysene i de ulike regionale rapportene inngår etter dette i en nasjonal rapport. Denne gir uttrykk for den økonomiske aktiviteten og forventningene fremover på nasjonalt nivå, og denne fremlegges hovestyret i Norges Bank. Rapporten inngår således som et viktig grunnlag for pengepolitiske beslutninger som blant annet rentefastsettelse. 

Norges Banks Regionale Rapport er konfidensiell, og offentliggjøringen av rapporten medfører ofte bevegelser i makroøkonomiske forhold som påvirkes av forventninger, som f.eks. valutakurser. Offentliggjøringen av rapporten blir som oftest kommentert i landets aviser med DN og E24 som de ivrigste. 

En annen viktig oppgave nettverket har er å arrangere et årlig seminar hvor representanter for Norges Bank møter lokalt næringsliv. Vi kaller det Norges Bank konferansen, og som leder for region Sør har jeg det overordnede ansvaret for konferansen. Sammen med våre samarbeidspartnere NORDEA og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har vi de siste årene hatt konferansen på STUP konferansesenter på Hotell Norge i Kristiansand, og i snitt har vi omkring 150-200 deltakere på seminaret. 

Mer informasjon om nettverket finner du på Norges Banks offisielle nettsider. Her kan du også lese et utvalg nasjonale rapport og se oversikter over regionale forhold i hver runde. Copy/paste linken under for å komme til Norges Banks presentasjon av nettverket:  

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/om-regionalt-nettverk/