Vegard Sjeggestad (2018)

29.12.2021

Jeg var biveileder til Vegard som leverte sin masteroppgave i 2018. Oppgaven hadde tittelen "Utforsking av Mandalsregionens Entreprenørielle Økosystem.


Sammendrag
Et entreprenørielt økosystem er samspillet mellom entreprenører og aktører innenfor et geografisk område. Denne oppgaven har undersøkt teorien til hva et entreprenørielt økosystem er, og hvordan det fungerer i Mandalsregionen.

Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan teorien til det entreprenørielle økosystemet, som er utviklet for store regioner i USA, fungerer i en liten region som Mandalsregionen og for å besvare de tre forskerspørsmålene:

1. Hvordan defineres et entreprenørielt økosystem i litteraturen?
2. I hvilken grad og hvordan inngår oppstartsbedrifter i Mandalsregionen i et entreprenørielt økosystem?
3. Hvilke områder bør Mandalsregionen utvikle for å styrke det entreprenørielle økosystemet i regionen?

Det første forskerspørsmålet blir definert ved gjennomgang av den allerede eksisterende teorien fra Daniel Isenberg (2010, 2012), Brad Feld (2012) og Ben Spigel (2015). I tillegg presenteres noe kritikk til teorien av Erik Stam (2015). Med utgangspunkt i teorien, lages et teoretisk rammeverk. Det teoretiske rammeverket består av 11 egenskaper som ifølge Spigel (2015) må være tilstede for å danne et entreprenørielt økosystem. Disse egenskapene deles inn i sosiale, kulturelle og strukturelle egenskaper. I tillegg til å besvare forskerspørsmålet om hvordan økosystemet defineres i litteraturen, tar oppgaven opp noe kritikk til hvordan det entreprenørielle økosystemet kanskje ikke passer like godt til en tynn region som Mandalsregionen sammenlignet med større byer i for eksempel USA.

For å kunne besvare det neste forskerspørsmålet er det blitt intervjuet 8 innovative oppstartsbedrifter lokalisert i Mandalsregionen. Intervjuene følger en intervjuguide som er basert på teorien presentert tidligere. Gjennom disse intervjuene er det entreprenørielle økosystemet blitt kartlagt for å se hva som finnes, og hva som bør videreutvikles i regionen. Gjennom intervjuene kom det frem at Mandalsregionen i stor grad har et entreprenørielt økosystem. Næringshagen trekkes frem som en av de viktigste støttetjenestene for regionen, og har vært viktig hjelp for alle de intervjuede oppstartsbedriftene.

Det tredje forskerspørsmålet besvares utfra svarene som kom frem i intervjuene. Av hva som bør styrkes i det entreprenørielle økosystemet i regionen, kom det frem at Mandalsregionen har 3 konkrete utfordringer. Den kanskje største utfordringen regionen står ovenfor er en svak gründerkultur. Mange av innbyggerne i regionen vet ikke hvordan de skal starte opp selv, og noen stiller seg også tvilende til andres oppstarter. En annen svakhet var at det bare var en fjerdedel av de intervjuede bedriftene som hadde fått eksterne investorer, noe som kan hemme vekst for oppstartsbedriftene. Den siste utfordringen var at en av bedriftene ikke følte seg ønsket i regionen, da regionen ikke la tilstrekkelig til rette for bedriften. Dette kan føre til at bedrifter flytter ut fra regionen. Dersom gründerkulturen styrkes, det motiveres til å ta imot investorer og det legges rette til flere bransjer, vil Mandalsregionen kunne styrke deres entreprenørielle økosystem.

Konklusjonen avslutter oppgaven med idéer til videre forskning. Her tas det frem poeng som at Mandalsregionen får et senter for innovasjon og entreprenørskap i tillegg til et hotell. Dette vil kunne påvirke samarbeid med virksomheter utenfor regionen og påvirke det entreprenørielle økosystemet. 

Oppgaven er tilgjengelig her:

 https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2564093